Regulamin I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich

Licheń, 14-15 września 2013 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1.       Organizatorem I Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich (Kongres PRD) jest Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą
w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19, 00-246 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2.       Uczestnikami Kongresu PRD są reprezentanci parafii polskich diecezji. Przyjmujemy, że z każdej diecezji w kongresie bierze udział jeden przedstawiciel dekanatu.

1.3.       Udział w Kongresie PRD mogą zgłosić Dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich za pomocą poczty e-mail lub listownie, wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres Biura Rejestracji Uczestnictwa. Dane do korespondencji znajdują się na stronie internetowej www.kongres-prd.pl Formularz Zgłoszeniowy można również otrzymać po skontaktowaniu się z Biurem Rejestracji Uczestnictwa.

1.4.       Przesłany na adres Biura Formularz Zgłoszeniowy (wypełniony i podpisany) stanowi potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Kongresu PRD i akceptację jego postanowień.

1.5.       Rejestrując się i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy uczestnicy Kongresu zgadzają się na umieszczenie danych osobowych w bazie adresowej Biura Rejestracji Uczestnictwa oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

1.6.       Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Biuro Rejestracji Uczestnictwa za pomocą poczty e-mail.

1.7.       Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 15 czerwca 2013 r.Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie PRD będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

2. Zakwaterowanie oraz zasady płatności

2.1. Wstęp na Kongres PRD mają tylko osoby, które zaakceptowały Regulamin Kongresu i zostały zgłoszone w Biurze Rejestracji Uczestnictwa przez osobę odpowiedzialną z danej diecezji.

2.2. Rezerwacją noclegów zajmują się osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy diecezjalne. Celem ułatwienia związanych z tym formalności na stronie internetowej www.kongres-prd.pl zostanie podany adres Domu Rekolekcyjnego „Arka” w Licheniu. O możliwości rezerwacji noclegów decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w punktach noclegowych jest ograniczona.

2.3. Dla uczestników Kongresu PRD pochodzących z pobliskich diecezji istnieje możliwość uczestniczenia w Kongresie bez konieczności zakwaterowania. Jednakże decyzję o takiej formie uczestnictwa należy uprzednio zgłosić w Biurze Rejestracji Uczestnictwa.

2.4. Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie (transfer, opłatę za materiały kongresowe, zakwaterowanie oraz posiłki) pokrywają dekanaty, które delegują poszczególnych uczestników.

2.5. Zmiana osoby zarejestrowanej na Kongres PRD możliwa jest po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Biurze Rejestracji Uczestnictwa za pomocą poczty e-mail, najpóźniej do 25 sierpnia 2013.

3. Cele I Kongresu PRD i oczekiwania wobec uczestników

3.1. I Krajowy Kongres PRD pragnie dokonać podsumowania dotychczasowej działalności PRD w Kościele polskim oraz podjąć wspólną refleksję nad perspektywami dalszego rozwoju tych gremiów.

3.2. Organizator oczekuje od uczestników Kongresu PRD twórczego zaangażowania w realizację programu Kongresu PRD oraz, po powrocie z Kongresu, gotowości podzielenia się zdobytymi doświadczeniami na forum dekanatów, które będą reprezentowali.

3.3. Organizator Kongresu PRD zobowiązuje uczestników do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do ich przestrzegania.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu PRD oraz zmian w składzie osobowym sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych.

4.2. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Kongresu PRD, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

4.3. W przypadku, gdy Organizator z różnych przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie jest w stanie zorganizować Kongresu, zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu Kongresu PRD. W innym przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom poniesionego kosztu uczestnictwa.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu do dowodu osobistego Uczestnika lub innego dokumentu ze zdjęciem, w celu potwierdzenia Jego tożsamości. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem.

4.5. Regulamin Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich jest dostępny na stronie internetowej www.kongres-prd.pl, w siedzibie Organizatora oraz w punkcie recepcyjnym w trakcie trwania Kongresu PRD.

4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright 2013 Regulamin dla uczestników Kongresu PRD w Licheniu.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free