Parafialne Rady Duszpasterskie

  • Parafialne Rady Duszpasterskie mają służyć urzeczywistnieniu postulatów soborowych, które polecają duszpasterzom chętnie korzystać z roztropnej rady świeckich i rozważać przedsięwzięcia, życzenia i pragnienia przez nich przedstawiane.
  • Rada jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii.
  • Parafialna Rada Duszpasterska może służyć odnowie parafii, która winna stawać się wspólnotą świadomą swojej misji. Jest to gremium, w którym świeccy uczą się współodpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu kapłani nie są, bynajmniej, zwolnieni ze swoich obowiązków duszpasterskich, a otrzymują mocne wsparcie w ich realizacji.
  • Celem działania Parafialnych Rad Duszpasterskich jest pomagać w duchu wiary w budowaniu żywej misjonarskiej wspólnoty, poddawać propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich, oraz planować działalność duszpasterską i zabezpieczać realizację podjętych planów.


W związku z tym Parafialna Rada Duszpasterska ma obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych w działalność pastoralną, koordynować pracę (poprzez oferowanie możliwości aktywnego udziału w życiu parafii, formacji, itp.), animować do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji i społeczności lokalnej, reprezentować parafię na forum publicznym, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami itp., przygotowywać i przeprowadzać spotkania parafialne.

Wypowiedzi na temat Parafialnych Rad Duszpasterskich 

 

PRD w świetle nauczania Kościoła >>

Copyright 2013 Parafialne Rady Duszpasterskie.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free